Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 178 179
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Pozostanie tylko poezja i dobroć.. C.K. Norwid

2024-03-29 (09:55)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9121

449
wpis nr 1 511 147
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Stanisław Grochowiak
DO PANI
Lu­bię z bla­chy twe­go kub­ka
Pić her­ba­tę gorz­ką, pani -
Lu­bię gła­skać twe­go szczu­ra,
Gdy się do mych nóg przy­czoł­ga -
Albo ga­dam z po­grze­ba­czem,
Albo ła­jam kar­bi­dów­kę:
Or­dy­nar­na to jest dama,
Nie zdo­bią­ca twe­go dwo­ru.
A wszak pięk­ne masz nie­chluj­stwo
Z astro­no­mią złych pa­ją­ków,
Z ciem­ną kaź­nią twej piw­ni­cy,
Kędy bocz­ki mrą na ha­kach.
O feu­dal­na moja pani,
Chwa­lę so­bie twe do­mo­stwo
Wiecz­ny len­nik na twych wło­sach,
Trwa­ły wa­sal twe­go że­bra...
2024-04-02 (13:30)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9121

449
wpis nr 1 511 697
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

" - powiadają ...-" Malgorzata Pietrzak (Cieśla)

powiadają
o miłości
że imion
nosi  wiele

moja
nosi
tylko
twoje
2024-04-03 (16:46)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9121

449
wpis nr 1 511 835
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

My z drugiej połowy XX wieku
Małgorzata Hillar

My z dru­giej po­ło­wy XX wie­ku
roz­bi­ja­ją­cy ato­my
zdo­byw­cy księ­ży­ca
wsty­dzi­my się
mięk­kich ge­stów
czu­łych spoj­rzeń
cie­płych uśmie­chów

Kie­dy cier­pi­my
wy­krzy­wia­my lek­ce­wa­żą­co war­gi

Kie­dy przy­cho­dzi mi­łość
wzru­sza­my po­gar­dli­wie ra­mio­na­mi

Sil­ni cy­nicz­ni
z iro­nicz­nie zmru­żo­ny­mi ocza­mi

Do­pie­ro póź­ną nocą
przy szczel­nie za­sło­nię­tych oknach
gry­zie­my z bólu ręce
umie­ra­my z mi­ło­ści
2024-04-04 (02:30)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9121

449
wpis nr 1 511 897
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

"Wolność..."
Elżbieta Pędraszewska-Iskrzak

jest szumem wiatru we włosach
nieutulonych twoją dłonią

i rozpędzonym źrebięciem
wciąż czekającym na ujarzmienie

wolność

ma smak łzy
płynącej po szybie
pełnej dojrzałych wspomnień

jest perłą
zbyt ciężką
by zdobić moją szyję

--- wpis edytowano 2024-04-04 02:31 ---

| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 178 179
Wyślij wiadomość do admina