Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 113 114
Wyślij prywatną wiadomość do admina

TEST Multi


2017-08-02 (10:13)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3241

13311
wpis nr 1 100 834

O godz. 22 zero wygranych robię powtórkę.

Typy Multi na 14

02, 22, 34, 38, 41, 43, 47
02, 03, 05, 17, 27, 43, 61
22, 34, 38, 41, 43, 44, 47
04, 06, 10, 13, 16, 25, 42
01, 16, 21, 25, 42, 50, 72
Test Multi

10, 13, 23, 25, 41, 43, 60, 63, 66, 78
11, 16, 19, 20, 24, 30, 44, 46, 76, 77
02, 11, 21, 24, 37, 46, 48, 51, 70, 73
02, 05, 27, 43, 48, 64, 68, 71, 74, 75
08, 10, 16, 19, 24, 30, 38, 44, 57, 76
02, 03, 05, 06, 27, 43, 48, 68, 70, 7504,20,40,57,77
01,16,36,45,71
05,11,20,56,74
11,24,26,47,77
25,35,68,73,74
18,31,48,77,78
27,40,51,61,72
30,44,55,60,69
01,04,19,69,76
07,09,31,49,53


16,33
20,37
22,60
20,37
31,60
18,31
60,71
27,65
48,60
13,40
19,40
47,67


powodzenia
2017-08-02 (15:44)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3241

13311
wpis nr 1 100 886

Typy Multi z 14

02,22,34,38,41,43,47 ............. 2/7 ..........
02,03,05,17,27,43,61 ............. 3/7 PLUS ..... 8 zł
22,34,38,41,43,44,47 ............. 1/7 ..........
04,06,10,13,16,25,42 ............. 1/7 ..........
01,16,21,25,42,50,72 ............. 2/7 ..........
Test Multi

10,13,23,25,41,43,60,63,66,78 ... 1/10 ..........
11,16,19,20,24,30,44,46,76,77 ... 3/10 ..........
02,11,21,24,37,46,48,51,70,73 ... 7/10 .......... 140 zł
02,05,27,43,48,64,68,71,74,75 ... 5/10 PLUS ..... 12 zł
08,10,16,19,24,30,38,44,57,76 ... 3/10 ..........
02,03,05,06,27,43,48,68,70,75 ... 4/10 PLUS ..... 6 zł04,20,40,57,77 ................... 3/5 .......... 4 zł
01,16,36,45,71 ................... 1/5 ..........
05,11,20,56,74 ................... 2/5 PLUS ..... 10 zł
11,24,26,47,77 ................... 2/5 ..........
25,35,68,73,74 ................... 2/5 ..........
18,31,48,77,78 ................... 3/5 .......... 4 zł
27,40,51,61,72 ................... 2/5 ..........
30,44,55,60,69 ................... 0/5 ..........
01,04,19,69,76 ................... 3/5 .......... 4 zł
07,09,31,49,53 ................... 2/5 ..........16,33 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 1/2 ..........
22,60 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 1/2 ..........
31,60 ............................ 1/2 ..........
18,31 ............................ 1/2 ..........
60,71 ............................ 0/2 ..........
27,65 ............................ 1/2 ..........
48,60 ............................ 1/2 ..........
13,40 ............................ 0/2 ..........
19,40 ............................ 1/2 ..........
47,67 ............................. 0/2 ..........
2017-08-02 (21:26)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3241

13311
wpis nr 1 100 927

Typy Multi na 22

03, 38, 43, 48, 74, 75, 79
02, 08, 48, 53, 68, 74, 75
02, 05, 18, 21, 24, 44, 57
10, 14, 15, 16, 22, 26, 27
10, 14, 26, 27, 42, 43, 48
Test Multi

01, 20, 21, 27, 31, 44, 46, 62, 73, 77
01, 20, 21, 25, 27, 39, 44, 46, 76, 77
20, 21, 27, 44, 46, 48, 70, 73, 76, 77
01, 03, 05, 10, 25, 29, 66, 69, 74, 76
01, 08, 12, 19, 27, 30, 37, 50, 72, 7720, 37, 70
04, 19, 48
14, 29, 57
19, 46, 67
15, 16, 40
03, 14, 15
28, 37, 74
20, 37, 74
11, 28, 77
22, 31, 6005, 20, 22, 56
04, 25, 32, 42
04, 19, 38, 48
23, 29, 58, 65
15, 34, 48, 68
04, 20, 40, 57
07, 09, 31, 53
04, 15, 20, 25
07, 36, 39, 40
14, 29, 36, 57


16,33
20,37
22,60
20,37
31,60
18,31
60,71
27,65
48,60
13,40
19,40
47,67


powodzenia
2017-08-03 (11:03)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3241

13311
wpis nr 1 101 007

Typy Multi z 22

03,38,43,48,74,75,79 ............. 2/7 ..........
02,08,48,53,68,74,75 ............. 2/7 ..........
02,05,18,21,24,44,57 ............. 3/7 .......... 2 zł
10,14,15,16,22,26,27 ............. 4/7 .......... 4 zł
10,14,26,27,42,43,48 ............. 2/7 ..........
Test Multi

01,20,21,27,31,44,46,62,73,77 ... 3/10 PLUS ..... 4 zł
01,20,21,25,27,39,44,46,76,77 ... 4/10 PLUS ..... 6 zł
20,21,27,44,46,48,70,73,76,77 ... 3/10 PLUS ..... 4 zł
01,03,05,10,25,29,66,69,74,76 ... 2/10 ..........
01,08,12,19,27,30,37,50,72,77 ... 3/10 ..........20,37,70 ......................... 0/3 ..........
04,19,48 ......................... 0/3 ..........
14,29,57 ......................... 1/3 ..........
19,46,67 ......................... 2/3 PLUS ..... 28 zł
15,16,40 ......................... 2/3 .......... 2 zł
03,14,15 ......................... 1/3 ..........
28,37,74 ......................... 1/3 ..........
20,37,74 ......................... 1/3 ..........
11,28,77 ......................... 1/3 ..........
22,31,60 ......................... 0/3 ..........05,20,22,56 ...................... 0/4 ..........
04,25,32,42 ...................... 1/4 ..........
04,19,38,48 ...................... 0/4 ..........
23,29,58,65 ...................... 1/4 ..........
15,34,48,68 ...................... 1/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 1/4 ..........
07,09,31,53 ...................... 0/4 ..........
04,15,20,25 ...................... 1/4 ..........
07,36,39,40 ...................... 1/4 ..........
14,29,36,57 ...................... 1/4 ..........16,33 ............................ 1/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
22,60 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
31,60 ............................ 0/2 ..........
18,31 ............................ 0/2 ..........
60,71 ............................ 0/2 ..........
27,65 ............................ 1/2 ..........
48,60 ............................ 0/2 ..........
13,40 ............................ 0/2 ..........
19,40 ............................ 0/2 ..........
47,67 ............................. 1/2 ..........-----------------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 14

14, 16, 35, 44, 57, 61, 64
02, 05, 35, 44, 57, 61, 64
02, 29, 32, 39, 43, 57, 79
02, 08, 48, 53, 68, 74, 75
02, 05, 18, 21, 24, 44, 57
Test Multi

10, 13, 23, 25, 41, 43, 60, 63, 66, 78
08, 10, 15, 16, 33, 38, 43, 44, 74, 78
03, 08, 17, 20, 23, 38, 48, 64, 74, 75
01, 06, 08, 19, 22, 44, 50, 72, 77, 78
02, 05, 08, 15, 26, 33, 59, 61, 70, 7420, 37, 70
04, 19, 48
14, 29, 57
19, 46, 67
15, 16, 40
03, 14, 15
28, 37, 74
20, 37, 74
11, 28, 77
22, 31, 6005, 20, 22, 56
04, 25, 32, 42
04, 19, 38, 48
23, 29, 58, 65
15, 34, 48, 68
04, 20, 40, 57
07, 09, 31, 53
04, 15, 20, 25
07, 36, 39, 40
14, 29, 36, 57


16,33
20,37
22,60
20,37
31,60
18,31
60,71
27,65
48,60
13,40
19,40
47,67


powodzenia

2017-08-03 (20:38)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3241

13311
wpis nr 1 101 112

Typy Multi z 14

14,16,35,44,57,61,64 ............. 1/7 ..........
02,05,35,44,57,61,64 ............. 2/7 ..........
02,29,32,39,43,57,79 ............. 2/7 ..........
02,08,48,53,68,74,75 ............. 4/7 PLUS ..... 14 zł
02,05,18,21,24,44,57 ............. 3/7 .......... 2 zł
Test Multi

10,13,23,25,41,43,60,63,66,78 ... 4/10 .......... 2 zł
08,10,15,16,33,38,43,44,74,78 ... 5/10 .......... 4 zł
03,08,17,20,23,38,48,64,74,75 ... 3/10 ..........
01,06,08,19,22,44,50,72,77,78 ... 3/10 ..........
02,05,08,15,26,33,59,61,70,74 ... 2/10 ..........20,37,70 ......................... 0/3 ..........
04,19,48 ......................... 0/3 ..........
14,29,57 ......................... 0/3 ..........
19,46,67 ......................... 2/3 .......... 2 zł
15,16,40 ......................... 1/3 ..........
03,14,15 ......................... 0/3 ..........
28,37,74 ......................... 0/3 ..........
20,37,74 ......................... 0/3 ..........
11,28,77 ......................... 0/3 ..........
22,31,60 ......................... 1/3 ..........05,20,22,56 ...................... 1/4 ..........
04,25,32,42 ...................... 0/4 ..........
04,19,38,48 ...................... 1/4 ..........
23,29,58,65 ...................... 0/4 ..........
15,34,48,68 ...................... 1/4 PLUS ..... 16 zł
04,20,40,57 ...................... 1/4 ..........
07,09,31,53 ...................... 0/4 ..........
04,15,20,25 ...................... 0/4 ..........
07,36,39,40 ...................... 1/4 ..........
14,29,36,57 ...................... 0/4 ..........16,33 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
22,60 ............................ 1/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
31,60 ............................ 1/2 ..........
18,31 ............................ 0/2 ..........
60,71 ............................ 1/2 ..........
27,65 ............................ 0/2 ..........
48,60 ............................ 1/2 ..........
13,40 ............................ 1/2 ..........
19,40 ............................ 1/2 ..........
47,67 ............................. 1/2 ..........


--------------------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 22

03, 38, 43, 48, 74, 75, 79
03, 19, 31, 38, 48, 74, 75
02, 05, 07, 13, 21, 31, 35
02, 05, 21, 44, 57, 61, 64
06, 11, 12, 13, 19, 30, 53
03, 06, 11, 12, 13, 17, 25
04, 06, 10, 16, 25, 50, 74
Test Multi

06, 16, 23, 32, 43, 44, 57, 66, 67, 78
08, 10, 15, 16, 33, 38, 43, 44, 74, 78
10, 13, 25, 41, 43, 60, 63, 66, 67, 78
01, 06, 08, 12, 22, 44, 46, 50, 72, 78
02, 05, 08, 15, 26, 33, 59, 61, 70, 7416,33
20,37
22,60
20,37
31,60
18,31
60,71
27,65
48,60
13,40
19,40
47,67


05, 20, 22, 56
04, 25, 32, 42
04, 19, 38, 48
23, 29, 58, 65
15, 34, 48, 68
04, 20, 40, 57
07, 09, 31, 53
04, 15, 20, 25
07, 36, 39, 40
14, 29, 36, 57


20, 37, 70
04, 19, 48
14, 29, 57
19, 46, 67
15, 16, 40
03, 14, 15
28, 37, 74
20, 37, 74
11, 28, 77
22, 31, 60


powodzenia

2017-08-04 (07:29)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3241

13311
wpis nr 1 101 184

Typy Multi z 22

03,38,43,48,74,75,79 ............. 2/7 ..........
03,19,31,38,48,74,75 ............. 2/7 ..........
02,05,07,13,21,31,35 ............. 3/7 .......... 2 zł
02,05,21,44,57,61,64 ............. 2/7 ..........
06,11,12,13,19,30,53 ............. 2/7 ..........
03,06,11,12,13,17,25 ............. 2/7 ..........
04,06,10,16,25,50,74 ............. 2/7 ..........
Test Multi

06,16,23,32,43,44,57,66,67,78 ... 3/10 ..........
08,10,15,16,33,38,43,44,74,78 ... 3/10 ..........
10,13,25,41,43,60,63,66,67,78 ... 6/10 .......... 12 zł
01,06,08,12,22,44,46,50,72,78 ... 1/10 ..........
02,05,08,15,26,33,59,61,70,74 ... 2/10 ..........16,33 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 1/2 ..........
22,60 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 1/2 ..........
31,60 ............................ 0/2 ..........
18,31 ............................ 0/2 ..........
60,71 ............................ 0/2 ..........
27,65 ............................ 0/2 ..........
48,60 ............................ 0/2 ..........
13,40 ............................ 1/2 ..........
19,40 ............................ 1/2 ..........
47,67 ............................ 1/2 ..........05,20,22,56 ...................... 2/4 .......... 2 zł
04,25,32,42 ...................... 2/4 PLUS ..... 16 zł
04,19,38,48 ...................... 2/4 .......... 2 zł
23,29,58,65 ...................... 0/4 ..........
15,34,48,68 ...................... 0/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 1/4 ..........
07,09,31,53 ...................... 0/4 ..........
04,15,20,25 ...................... 1/4 ..........
07,36,39,40 ...................... 1/4 ..........
14,29,36,57 ...................... 2/4 .......... 2 zł20,37,70 ......................... 1/3 ..........
04,19,48 ......................... 1/3 ..........
14,29,57 ......................... 1/3 ..........
19,46,67 ......................... 2/3 .......... 2 zł
15,16,40 ......................... 0/3 ..........
03,14,15 ......................... 0/3 ..........
28,37,74 ......................... 1/3 ..........
20,37,74 ......................... 1/3 ..........
11,28,77 ......................... 1/3 ..........
22,31,60 .......................... 0/3 ..........


---------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 14

02, 06, 08, 09, 39, 48, 75
02, 08, 48, 53, 68, 74, 75
05, 07, 08, 19, 24, 37, 77
04, 06, 10, 16, 25, 50, 74
01, 06, 08, 12, 19, 50, 72
01, 08, 19, 30, 37, 57, 77

Test Multi

01, 06, 08, 12, 22, 44, 46, 50, 72, 78
08, 10, 15, 16, 33, 38, 43, 44, 74, 78
02, 10, 13, 23, 25, 43, 63, 66, 67, 78
06, 16, 23, 32, 43, 44, 57, 66, 67, 78
10, 13, 25, 41, 43, 60, 63, 66, 67, 7805, 20, 22, 56
04, 25, 32, 42
04, 19, 38, 48
23, 29, 58, 65
15, 34, 48, 68
04, 20, 40, 57
07, 09, 31, 53
04, 15, 20, 25
07, 36, 39, 40
14, 29, 36, 5720, 37, 70
04, 19, 48
14, 29, 57
19, 46, 67
15, 16, 40
03, 14, 15
28, 37, 74
20, 37, 74
11, 28, 77
22, 31, 6016,33
20,37
22,60
20,37
31,60
18,31
60,71
27,65
48,60
13,40
19,40
47,67

powodzenia
2017-08-04 (21:15)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3241

13311
wpis nr 1 101 334

Typy Multi z 14

02,06,08,09,39,48,75 ............. 0/7 ..........
02,08,48,53,68,74,75 ............. 0/7 ..........
05,07,08,19,24,37,77 ............. 1/7 ..........
04,06,10,16,25,50,74 ............. 1/7 ..........
01,06,08,12,19,50,72 ............. 1/7 ..........
01,08,19,30,37,57,77 ............. 1/7 ..........

Test Multi

01,06,08,12,22,44,46,50,72,78 ... 1/10 ..........
08,10,15,16,33,38,43,44,74,78 ... 0/10 ..........
02,10,13,23,25,43,63,66,67,78 ... 2/10 ..........
06,16,23,32,43,44,57,66,67,78 ... 2/10 ..........
10,13,25,41,43,60,63,66,67,78 ... 2/10 ..........05,20,22,56 ...................... 0/4 ..........
04,25,32,42 ...................... 0/4 ..........
04,19,38,48 ...................... 0/4 ..........
23,29,58,65 ...................... 3/4 PLUS ..... 48 zł
15,34,48,68 ...................... 0/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 1/4 ..........
07,09,31,53 ...................... 0/4 ..........
04,15,20,25 ...................... 0/4 ..........
07,36,39,40 ...................... 2/4 .......... 2 zł
14,29,36,57 ...................... 2/4 .......... 2 zł20,37,70 ......................... 1/3 ..........
04,19,48 ......................... 0/3 ..........
14,29,57 ......................... 1/3 ..........
19,46,67 ......................... 0/3 ..........
15,16,40 ......................... 1/3 ..........
03,14,15 ......................... 0/3 ..........
28,37,74 ......................... 1/3 ..........
20,37,74 ......................... 0/3 ..........
11,28,77 ......................... 3/3 .......... 54 zł
22,31,60 ......................... 0/3 ..........16,33 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
22,60 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
31,60 ............................ 0/2 ..........
18,31 ............................ 0/2 ..........
60,71 ............................ 1/2 ..........
27,65 ............................ 1/2 ..........
48,60 ............................ 0/2 ..........
13,40 ............................ 1/2 ..........
19,40 ............................ 1/2 ..........
47,67 ............................. 1/2 ..........---------------------------------------------------------------------------------


Typy Multi na 22

11, 12, 52, 63, 66, 69, 79
14, 15, 22, 26, 37, 51, 79
08, 11, 12, 18, 24, 62, 68
01, 03, 14, 16, 25, 50, 72
04, 06, 08, 10, 15, 16, 44
02, 05, 35, 44, 57, 61, 64

Test Multi

01, 06, 08, 12, 22, 44, 46, 50, 72, 78
08, 10, 15, 16, 33, 38, 43, 44, 74, 78
02, 10, 13, 23, 25, 43, 63, 66, 67, 78
06, 16, 23, 32, 43, 44, 57, 66, 67, 78
10, 13, 25, 41, 43, 60, 63, 66, 67, 7805, 20, 22, 56
04, 25, 32, 42
04, 19, 38, 48
23, 29, 58, 65
15, 34, 48, 68
04, 20, 40, 57
07, 09, 31, 53
04, 15, 20, 25
07, 36, 39, 40
14, 29, 36, 5720, 37, 70
04, 19, 48
14, 29, 57
19, 46, 67
15, 16, 40
03, 14, 15
28, 37, 74
20, 37, 74
11, 28, 77
22, 31, 6016,33
20,37
22,60
20,37
31,60
18,31
60,71
27,65
48,60
13,40
19,40
47,67

powodzenia
2017-08-05 (09:34)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3241

13311
wpis nr 1 101 427

Typy Multi z 22

11,12,52,63,66,69,79 ............. 1/7 ..........
14,15,22,26,37,51,79 ............. 1/7 ..........
08,11,12,18,24,62,68 ............. 1/7 ..........
01,03,14,16,25,50,72 ............. 1/7 ..........
04,06,08,10,15,16,44 ............. 0/7 ..........
02,05,35,44,57,61,64 ............. 1/7 ..........
Test Multi

01,06,08,12,22,44,46,50,72,78 ... 0/10 ..........
08,10,15,16,33,38,43,44,74,78 ... 1/10 PLUS ..... 10 zł
02,10,13,23,25,43,63,66,67,78 ... 0/10 ..........
06,16,23,32,43,44,57,66,67,78 ... 0/10 ..........
10,13,25,41,43,60,63,66,67,78 ... 2/10 ..........05,20,22,56 ...................... 0/4 ..........
04,25,32,42 ...................... 0/4 ..........
04,19,38,48 ...................... 0/4 ..........
23,29,58,65 ...................... 0/4 ..........
15,34,48,68 ...................... 0/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 1/4 ..........
07,09,31,53 ...................... 1/4 ..........
04,15,20,25 ...................... 0/4 ..........
07,36,39,40 ...................... 1/4 ..........
14,29,36,57 ...................... 0/4 ..........20,37,70 ......................... 1/3 ..........
04,19,48 ......................... 0/3 ..........
14,29,57 ......................... 0/3 ..........
19,46,67 ......................... 0/3 ..........
15,16,40 ......................... 1/3 ..........
03,14,15 ......................... 1/3 ..........
28,37,74 ......................... 1/3 PLUS ..... 18 zł
20,37,74 ......................... 1/3 PLUS ..... 18 zł
11,28,77 ......................... 1/3 ..........
22,31,60 ......................... 1/3 ..........16,33 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
22,60 ............................ 1/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
31,60 ............................ 1/2 ..........
18,31 ............................ 0/2 ..........
60,71 ............................ 2/2 .......... 16 zł
27,65 ............................ 0/2 ..........
48,60 ............................ 1/2 ..........
13,40 ............................ 1/2 ..........
19,40 ............................ 1/2 ..........
47,67 ............................. 1/2 ..........


-------------------------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 14

14, 15, 16, 19, 22, 37, 43
14, 15, 22, 26, 37, 51, 79
01, 05, 07, 08, 09, 12, 23
08, 12, 21, 25, 35, 38, 76
10, 14, 15, 16, 26, 27, 79
02, 05, 35, 44, 57, 61, 64
Test Multi

02, 10, 13, 14, 23, 43, 60, 63, 66, 76
10, 13, 25, 41, 43, 60, 63, 66, 67, 78
01, 02, 08, 40, 48, 61, 71, 74, 75, 80
10, 11, 12, 24, 38, 56, 66, 74, 76, 78
08, 10, 15, 16, 33, 38, 43, 44, 74, 78
10, 11, 12, 15, 21, 24, 30, 38, 56, 7805, 20, 22, 56
04, 25, 32, 42
04, 19, 38, 48
23, 29, 58, 65
15, 34, 48, 68
04, 20, 40, 57
07, 09, 31, 53
04, 15, 20, 25
07, 36, 39, 40
14, 29, 36, 5720, 37, 70
04, 19, 48
14, 29, 57
19, 46, 67
15, 16, 40
03, 14, 15
28, 37, 74
20, 37, 74
11, 28, 77
22, 31, 6016,33
20,37
22,60
20,37
31,60
18,31
60,71
27,65
48,60
13,40
19,40
47,67

powodzenia
2017-08-05 (21:12)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3241

13311
wpis nr 1 101 666

Typy Multi

14,15,16,19,22,37,43 ............. 3/7 .......... 2 zł
14,15,22,26,37,51,79 ............. 2/7 ..........
01,05,07,08,09,12,23 ............. 3/7 .......... 2 zł
08,12,21,25,35,38,76 ............. 2/7 ..........
10,14,15,16,26,27,79 ............. 2/7 ..........
02,05,35,44,57,61,64 ............. 1/7 ..........
Test Multi

02,10,13,14,23,43,60,63,66,76 ... 3/10 ..........
10,13,25,41,43,60,63,66,67,78 ... 2/10 ..........
01,02,08,40,48,61,71,74,75,80 ... 5/10 .......... 4 zł
10,11,12,24,38,56,66,74,76,78 ... 2/10 ..........
08,10,15,16,33,38,43,44,74,78 ... 5/10 .......... 4 zł
10,11,12,15,21,24,30,38,56,78 ... 4/10 .......... 2 zł05,20,22,56 ...................... 1/4 ..........
04,25,32,42 ...................... 0/4 ..........
04,19,38,48 ...................... 1/4 ..........
23,29,58,65 ...................... 0/4 ..........
15,34,48,68 ...................... 3/4 .......... 8 zł
04,20,40,57 ...................... 0/4 ..........
07,09,31,53 ...................... 3/4 .......... 8 zł
04,15,20,25 ...................... 1/4 ..........
07,36,39,40 ...................... 2/4 .......... 2 zł
14,29,36,57 ...................... 0/4 ..........20,37,70 ......................... 0/3 ..........
04,19,48 ......................... 1/3 ..........
14,29,57 ......................... 0/3 ..........
19,46,67 ......................... 0/3 ..........
15,16,40 ......................... 1/3 ..........
03,14,15 ......................... 1/3 ..........
28,37,74 ......................... 1/3 ..........
20,37,74 ......................... 1/3 ..........
11,28,77 ......................... 0/3 ..........
22,31,60 ......................... 2/3 .......... 2 zł16,33 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
22,60 ............................ 1/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
31,60 ............................ 1/2 ..........
18,31 ............................ 1/2 ..........
60,71 ............................ 0/2 ..........
27,65 ............................ 0/2 ..........
48,60 ............................ 1/2 ..........
13,40 ............................ 0/2 ..........
19,40 ............................ 0/2 ..........
47,67 ............................. 0/2 ..........


--- ------------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 22

02, 06, 08, 10, 15, 40, 74
02, 08, 09, 27, 39, 48, 75
02, 05, 07, 20, 23, 43, 45
21, 30, 31, 41, 73, 77, 80
08, 12, 21, 25, 35, 38, 76
01, 03, 08, 09, 21, 22, 34
Test Multi

06, 10, 13, 16, 19, 23, 25, 42, 50, 74
01, 12, 13, 23, 24, 38, 40, 59, 60, 78
08, 10, 15, 16, 33, 38, 43, 44, 74, 78
10, 13, 25, 41, 43, 60, 63, 66, 67, 78
02, 10, 13, 14, 23, 43, 60, 63, 66, 76


powodzenia

2017-08-06 (09:37)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3241

13311
wpis nr 1 101 770

Typy Multyi z 14

02,06,08,10,15,40,74 ............. 3/7 .......... 2 zł
02,08,09,27,39,48,75 ............. 1/7 ..........
02,05,07,20,23,43,45 ............. 2/7 ..........
21,30,31,41,73,77,80 ............. 3/7 .......... 2 zł
08,12,21,25,35,38,76 ............. 1/7 ..........
01,03,08,09,21,22,34 ............. 3/7 .......... 2 zł
Test Multi

06,10,13,16,19,23,25,42,50,74 ... 3/10 ..........
01,12,13,23,24,38,40,59,60,78 ... 1/10 ..........
08,10,15,16,33,38,43,44,74,78 ... 2/10 ..........
10,13,25,41,43,60,63,66,67,78 ... 1/10 ..........
02,10,13,14,23,43,60,63,66,76 .... 1/10 ..........-------------------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 14

21, 26, 28, 30, 31, 52, 80
03, 07, 08, 15, 28, 53, 68
02, 06, 08, 10, 15, 40, 74
02, 08, 09, 27, 39, 48, 75
21, 30, 31, 41, 73, 77, 80
04, 06, 08, 11, 12, 14, 28
Test Multi

02, 05, 27, 43, 48, 51, 75
01, 08, 19, 30, 37, 57, 77
02, 10, 18, 19, 69, 74, 80
03, 06, 13, 19, 25, 63, 67
04, 06, 10, 16, 25, 50, 74
03, 06, 11, 12, 13, 17, 25powodzenia
2017-08-06 (20:14)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3241

13311
wpis nr 1 101 926

Typy Multi z 14

21,26,28,30,31,52,80 ............. 2/7 ..........
03,07,08,15,28,53,68 ............. 5/7 PLUS ..... 70 zł
02,06,08,10,15,40,74 ............. 3/7 .......... 2 zł
02,08,09,27,39,48,75 ............. 1/7 ..........
21,30,31,41,73,77,80 ............. 0/7 ..........
04,06,08,11,12,14,28 ............. 2/7 ..........
Test Multi

02,05,27,43,48,51,75 ............. 1/7 ..........
01,08,19,30,37,57,77 ............. 3/7 .......... 2 zł
02,10,18,19,69,74,80 ............. 2/7 ..........
03,06,13,19,25,63,67 ............. 3/7 .......... 2 zł
04,06,10,16,25,50,74 ............. 2/7 ..........
03,06,11,12,13,17,25 .............. 1/7 ..........------------------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 22

05, 07, 08, 19, 24, 30, 74
02, 06, 08, 10, 15, 40, 74
02, 08, 09, 27, 39, 48, 75
21, 30, 31, 41, 73, 77, 80
21, 30, 31, 41, 73, 77, 80
Test Multi

01, 08, 19, 30, 37, 57, 77
02, 05, 27, 43, 48, 51, 75
02, 03, 05, 68, 70, 74, 76
04, 06, 07, 16, 19, 42, 58
04, 06, 07, 10, 16, 50, 7431, 49, 66
20, 37, 70
04, 19, 48
14, 29, 57
19, 46, 67
15, 16, 40
03, 14, 15
28, 37, 74
20, 37, 74
11, 28, 77
22, 31, 6005, 20, 22, 56
04, 25, 32, 42
04, 19, 38, 48
23, 29, 58, 65
15, 34, 48, 68
04, 20, 40, 57
07, 09, 31, 53
04, 15, 20, 25
07, 36, 39, 40
14, 29, 36, 57


16,33
20,37
22,60
20,37
31,60
18,31
60,71
27,65
48,60
13,40
19,40
47,67


powodzenie
2017-08-07 (13:39)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3241

13311
wpis nr 1 102 090

Typy Multi z 22

05,07,08,19,24,30,74 ............. 5/7 .......... 20 zł
02,06,08,10,15,40,74 ............. 3/7 .......... 2 zł
02,08,09,27,39,48,75 ............. 3/7 .......... 2 zł
21,30,31,41,73,77,80 ............. 2/7 ..........
21,30,31,41,73,77,80 ............. 2/7 ..........
Test Multi

01,08,19,30,37,57,77 ............. 3/7 .......... 2 zł
02,05,27,43,48,51,75 ............. 2/7 ..........
02,03,05,68,70,74,76 ............. 1/7 ..........
04,06,07,16,19,42,58 ............. 3/7 .......... 2 zł
04,06,07,10,16,50,74 ............. 4/7 .......... 4 zł31,49,66 ......................... 1/3 ..........
20,37,70 ......................... 0/3 ..........
04,19,48 ......................... 2/3 .......... 2 zł
14,29,57 ......................... 1/3 ..........
19,46,67 ......................... 2/3 .......... 2 zł
15,16,40 ......................... 0/3 ..........
03,14,15 ......................... 1/3 ..........
28,37,74 ......................... 1/3 ..........
20,37,74 ......................... 1/3 ..........
11,28,77 ......................... 0/3 ..........
22,31,60 ......................... 1/3 ..........05,20,22,56 ...................... 1/4 ..........
04,25,32,42 ...................... 1/4 ..........
04,19,38,48 ...................... 2/4 .......... 2 zł
23,29,58,65 ...................... 0/4 ..........
15,34,48,68 ...................... 0/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 1/4 ..........
07,09,31,53 ...................... 2/4 .......... 2 zł
04,15,20,25 ...................... 1/4 ..........
07,36,39,40 ...................... 3/4 .......... 8 zł
14,29,36,57 ...................... 2/4 .......... 2 zł16,33 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
22,60 ............................ 1/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
31,60 ............................ 0/2 ..........
18,31 ............................ 0/2 ..........
60,71 ............................ 0/2 ..........
27,65 ............................ 0/2 ..........
48,60 ............................ 0/2 ..........
13,40 ............................ 0/2 ..........
19,40 ............................ 1/2 ..........
47,67 ............................. 1/2 ..........------------------------------------------------------------------------------------


Typy Multi na 14

03, 08, 09, 12, 42, 50, 53
10, 13, 20, 42, 50, 56, 66
02, 08, 09, 27, 39, 48, 75
05, 19, 24, 35, 37, 49, 57
02, 07, 08, 15, 30, 52, 74
01, 02, 04, 21, 31, 48, 73
Test Multi

02, 08, 10, 16, 19, 24, 30, 57, 77, 80
08, 10, 15, 16, 33, 38, 43, 44, 74, 78
04, 06, 08, 10, 11, 15, 16, 22, 43, 74
01, 03, 10, 15, 16, 25, 42, 43, 50, 72
10, 16, 21, 25, 46, 50, 56, 66, 72, 76
01, 03, 10, 14, 15, 16, 21, 25, 50, 72powodzenia
2017-08-07 (20:41)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3241

13311
wpis nr 1 102 195


Typy Multi na 22 ( powtórka )

03, 08, 09, 12, 42, 50, 53
10, 13, 20, 42, 50, 56, 66
02, 08, 09, 27, 39, 48, 75
05, 19, 24, 35, 37, 49, 57
02, 07, 08, 15, 30, 52, 74
01, 02, 04, 21, 31, 48, 73
Test Multi

02, 08, 10, 16, 19, 24, 30, 57, 77, 80
08, 10, 15, 16, 33, 38, 43, 44, 74, 78
04, 06, 08, 10, 11, 15, 16, 22, 43, 74
01, 03, 10, 15, 16, 25, 42, 43, 50, 72
10, 16, 21, 25, 46, 50, 56, 66, 72, 76
01, 03, 10, 14, 15, 16, 21, 25, 50, 7231, 49, 66
20, 37, 70
04, 19, 48
14, 29, 57
19, 46, 67
15, 16, 40
03, 14, 15
28, 37, 74
20, 37, 74
11, 28, 77
22, 31, 6005, 20, 22, 56
04, 25, 32, 42
04, 19, 38, 48
23, 29, 58, 65
15, 34, 48, 68
04, 20, 40, 57
07, 09, 31, 53
04, 15, 20, 25
07, 36, 39, 40
14, 29, 36, 57


16,33
20,37
22,60
20,37
31,60
18,31
60,71
27,65
48,60
13,40
19,40
47,67


powodzenia
2017-08-08 (10:01)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3241

13311
wpis nr 1 102 305

Typy Multi z 22

03,08,09,12,42,50,53 ............. 3/7 .......... 2 zł
10,13,20,42,50,56,66 ............. 2/7 ..........
02,08,09,27,39,48,75 ............. 3/7 .......... 2 zł
05,19,24,35,37,49,57 ............. 1/7 PLUS ..... 14 zł
02,07,08,15,30,52,74 ............. 1/7 ..........
01,02,04,21,31,48,73 ............. 2/7 ..........
Test Multi

02,08,10,16,19,24,30,57,77,80 ... 2/10 PLUS ..... 4 zł
08,10,15,16,33,38,43,44,74,78 ... 1/10 ..........
04,06,08,10,11,15,16,22,43,74 ... 3/10 ..........
01,03,10,15,16,25,42,43,50,72 ... 3/10 ..........
10,16,21,25,46,50,56,66,72,76 ... 3/10 ..........
01,03,10,14,15,16,21,25,50,72 ... 4/10 .......... 2 zł31,49,66 ......................... 2/3 .......... 2 zł
20,37,70 ......................... 0/3 ..........
04,19,48 ......................... 1/3 ..........
14,29,57 ......................... 1/3 ..........
19,46,67 ......................... 0/3 ..........
15,16,40 ......................... 1/3 ..........
03,14,15 ......................... 2/3 .......... 2 zł
28,37,74 ......................... 0/3 ..........
20,37,74 ......................... 0/3 ..........
11,28,77 ......................... 1/3 ..........
22,31,60 ......................... 1/3 ..........05,20,22,56 ...................... 0/4 ..........
04,25,32,42 ...................... 3/4 .......... 8 zł
04,19,38,48 ...................... 1/4 ..........
23,29,58,65 ...................... 1/4 ..........
15,34,48,68 ...................... 1/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 1/4 ..........
07,09,31,53 ...................... 3/4 .......... 8 zł
04,15,20,25 ...................... 3/4 .......... 8 zł
07,36,39,40 ...................... 0/4 ..........
14,29,36,57 ...................... 1/4 ..........16,33 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
22,60 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
31,60 ............................ 1/2 ..........
18,31 ............................ 1/2 ..........
60,71 ............................ 1/2 ..........
27,65 ............................ 1/2 ..........
48,60 ............................ 0/2 ..........
13,40 ............................ 0/2 ..........
19,40 ............................ 0/2 ..........
47,67 ............................. 0/2 ..........


--------------------------------------------------------------------------------------


Typy Multi na 14

11, 43, 51, 55, 68, 75, 80
02, 08, 09, 27, 39, 48, 75
03, 08, 21, 22, 39, 53, 74
08, 10, 19, 38, 56, 66, 67
02, 08, 12, 21, 38, 43, 45
02, 07, 08, 15, 30, 52, 74
Test Multi

06, 08, 19, 30, 44, 52, 57, 63, 67, 72
08, 10, 15, 16, 33, 38, 43, 44, 74, 78
01, 03, 08, 14, 15, 19, 37, 51, 53, 77
14, 19, 35, 38, 48, 57, 61, 64, 67, 74
05, 07, 31, 35, 51, 57, 61, 66, 71, 75
14, 16, 19, 35, 38, 44, 57, 61, 67, 75


powodzenia
2017-08-08 (19:31)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3241

13311
wpis nr 1 102 423

Typy Multi na 14

10, 18, 19, 20, 40, 43, 80
11, 43, 51, 55, 68, 75, 80
02, 08, 09, 27, 39, 48, 75
03, 08, 21, 22, 39, 53, 74
08, 10, 19, 38, 56, 66, 67
02, 08, 12, 21, 38, 43, 45
02, 07, 08, 15, 30, 52, 74
Test Multi

05, 08, 10, 13, 19, 36, 51
11, 23, 27, 40, 41, 47, 4906, 08, 19, 30, 44, 52, 57, 63, 67, 72
08, 10, 15, 16, 33, 38, 43, 44, 74, 78
01, 03, 08, 14, 15, 19, 37, 51, 53, 77
14, 19, 35, 38, 48, 57, 61, 64, 67, 74
05, 07, 31, 35, 51, 57, 61, 66, 71, 75
14, 16, 19, 35, 38, 44, 57, 61, 67, 7531, 49, 66
20, 37, 70
04, 19, 48
14, 29, 57
19, 46, 67
15, 16, 40
03, 14, 15
28, 37, 74
20, 37, 74
11, 28, 77
22, 31, 6005, 20, 22, 56
04, 25, 32, 42
04, 19, 38, 48
23, 29, 58, 65
15, 34, 48, 68
04, 20, 40, 57
07, 09, 31, 53
04, 15, 20, 25
07, 36, 39, 40
14, 29, 36, 57


16,33
20,37
22,60
20,37
31,60
18,31
60,71
27,65
48,60
13,40
19,40
47,67

powodzenia
2017-08-09 (12:39)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3241

13311
wpis nr 1 102 571

Typy Multi z 22

10,18,19,20,40,43,80 ............. 1/7 ..........
11,43,51,55,68,75,80 ............. 2/7 ..........
02,08,09,27,39,48,75 ............. 2/7 ..........
03,08,21,22,39,53,74 ............. 1/7 ..........
08,10,19,38,56,66,67 ............. 1/7 PLUS ..... 14 zł
02,08,12,21,38,43,45 ............. 0/7 ..........
02,07,08,15,30,52,74 ............. 0/7 ..........
05,08,10,13,19,36,51 ............. 1/7 ..........
11,23,27,40,41,47,49 ............. 2/7 ..........
Test Multi

06,08,19,30,44,52,57,63,67,72 ... 0/10 ..........
08,10,15,16,33,38,43,44,74,78 ... 0/10 ..........
01,03,08,14,15,19,37,51,53,77 ... 3/10 ..........
14,19,35,38,48,57,61,64,67,74 ... 3/10 ..........
05,07,31,35,51,57,61,66,71,75 ... 6/10 PLUS ..... 36 zł
14,16,19,35,38,44,57,61,67,75 ... 2/10 ..........31,49,66 ......................... 2/3 PLUS ..... 28 zł
20,37,70 ......................... 2/3 .......... 2 zł
04,19,48 ......................... 2/3 .......... 2 zł
14,29,57 ......................... 0/3 ..........
19,46,67 ......................... 0/3 ..........
15,16,40 ......................... 0/3 ..........
03,14,15 ......................... 1/3 ..........
28,37,74 ......................... 2/3 .......... 2 zł
20,37,74 ......................... 2/3 .......... 2 zł
11,28,77 ......................... 2/3 .......... 2 zł
22,31,60 ......................... 2/3 .......... 2 zł05,20,22,56 ...................... 2/4 .......... 2 zł
04,25,32,42 ...................... 1/4 ..........
04,19,38,48 ...................... 2/4 .......... 2 zł
23,29,58,65 ...................... 1/4 ..........
15,34,48,68 ...................... 1/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 2/4 .......... 2 zł
07,09,31,53 ...................... 1/4 ..........
04,15,20,25 ...................... 2/4 .......... 2 zł
07,36,39,40 ...................... 0/4 ..........
14,29,36,57 ...................... 0/4 ..........16,33 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 2/2 .......... 16 zł
22,60 ............................ 1/2 ..........
20,37 ............................ 2/2 .......... 16 zł
31,60 ............................ 2/2 .......... 16 zł
18,31 ............................ 1/2 ..........
60,71 ............................ 2/2 .......... 16 zł
27,65 ............................ 1/2 ..........
48,60 ............................ 2/2 .......... 16 zł
13,40 ............................ 0/2 ..........
19,40 ............................ 0/2 ..........
47,67 ............................. 0/2 ..........


--------------------------------------------------------------------------------------


Typy Multi na 14

10, 11, 43, 51, 55, 75, 80
02, 08, 09, 27, 39, 48, 75
11, 43, 51, 55, 68, 75, 80
11, 23, 27, 40, 41, 47, 49
21, 26, 31, 41, 66, 73, 77
21, 26, 28, 30, 31, 52, 80

Test Multi

01, 06, 08, 12, 46, 50, 63, 67, 72, 78
06, 08, 19, 30, 44, 52, 57, 63, 67, 72
08, 10, 15, 16, 33, 38, 43, 44, 74, 78
05, 07, 08, 13, 19, 24, 30, 37, 73, 74
05, 07, 08, 11, 19, 23, 24, 29, 30, 53
07, 08, 19, 24, 30, 37, 70, 73, 74, 77powodzenia
2017-08-11 (21:28)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3241

13311
wpis nr 1 102 994

Wybieram się na urlop do końca miesiąca.
Nie wiem jak będzie wyglądało łącze z internetem.

rezultat losowania z dnia 9,08,godz.22

31,49,66 ......................... 1/3 ..........
20,37,70 ......................... 0/3 ..........
04,19,48 ......................... 2/3 .......... 2 zł
14,29,57 ......................... 1/3 ..........
19,46,67 ......................... 1/3 ..........
15,16,40 ......................... 1/3 ..........
03,14,15 ......................... 3/3 .......... 54 zł
28,37,74 ......................... 1/3 ..........
20,37,74 ......................... 1/3 ..........
11,28,77 ......................... 1/3 ..........
22,31,60 ......................... 0/3 ..........05,20,22,56 ...................... 0/4 ..........
04,25,32,42 ...................... 1/4 ..........
04,19,38,48 ...................... 2/4 .......... 2 zł
23,29,58,65 ...................... 0/4 ..........
15,34,48,68 ...................... 1/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 1/4 ..........
07,09,31,53 ...................... 0/4 ..........
04,15,20,25 ...................... 2/4 .......... 2 zł
07,36,39,40 ...................... 1/4 ..........
14,29,36,57 ...................... 2/4 .......... 2 zł16,33 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
22,60 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
31,60 ............................ 0/2 ..........
18,31 ............................ 0/2 ..........
60,71 ............................ 1/2 ..........
27,65 ............................ 0/2 ..........
48,60 ............................ 0/2 ..........
13,40 ............................ 1/2 ..........
19,40 ............................ 1/2 ..........
47,67 ............................. 0/2 ..........


--------------------------------------------------------------------------------------


rezultat losowania z dnia 10,08,godz.14

31,49,66 ......................... 2/3 .......... 2 zł
20,37,70 ......................... 1/3 ..........
04,19,48 ......................... 1/3 ..........
14,29,57 ......................... 0/3 ..........
19,46,67 ......................... 0/3 ..........
15,16,40 ......................... 0/3 ..........
03,14,15 ......................... 0/3 ..........
28,37,74 ......................... 2/3 PLUS ..... 28 zł
20,37,74 ......................... 1/3 ..........
11,28,77 ......................... 2/3 PLUS ..... 28 zł
22,31,60 ......................... 2/3 .......... 2 zł05,20,22,56 ...................... 1/4 ..........
04,25,32,42 ...................... 2/4 .......... 2 zł
04,19,38,48 ...................... 1/4 ..........
23,29,58,65 ...................... 1/4 ..........
15,34,48,68 ...................... 0/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 1/4 ..........
07,09,31,53 ...................... 2/4 .......... 2 zł
04,15,20,25 ...................... 1/4 ..........
07,36,39,40 ...................... 2/4 .......... 2 zł
14,29,36,57 ...................... 1/4 ..........16,33 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 1/2 ..........
22,60 ............................ 1/2 ..........
20,37 ............................ 1/2 ..........
31,60 ............................ 1/2 ..........
18,31 ............................ 2/2 .......... 16 zł
60,71 ............................ 0/2 ..........
27,65 ............................ 1/2 ..........
48,60 ............................ 0/2 ..........
13,40 ............................ 0/2 ..........
19,40 ............................ 0/2 ..........
47,67 ............................. 0/2 ..........


------------------------------------------------------------------------------------------


rezultat losowania z dnia 10,08,godz.22

31,49,66 ......................... 0/3 ..........
20,37,70 ......................... 0/3 ..........
04,19,48 ......................... 1/3 PLUS ..... 18 zł
14,29,57 ......................... 1/3 ..........
19,46,67 ......................... 2/3 .......... 2 zł
15,16,40 ......................... 1/3 ..........
03,14,15 ......................... 1/3 ..........
28,37,74 ......................... 0/3 ..........
20,37,74 ......................... 0/3 ..........
11,28,77 ......................... 0/3 ..........
22,31,60 ......................... 0/3 ..........05,20,22,56 ...................... 0/4 ..........
04,25,32,42 ...................... 1/4 PLUS ..... 16 zł
04,19,38,48 ...................... 1/4 PLUS ..... 16 zł
23,29,58,65 ...................... 1/4 ..........
15,34,48,68 ...................... 2/4 .......... 2 zł
04,20,40,57 ...................... 1/4 PLUS ..... 16 zł
07,09,31,53 ...................... 2/4 .......... 2 zł
04,15,20,25 ...................... 2/4 PLUS ..... 16 zł
07,36,39,40 ...................... 2/4 .......... 2 zł
14,29,36,57 ...................... 1/4 ..........16,33 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
22,60 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 0/2 ..........
31,60 ............................ 0/2 ..........
18,31 ............................ 0/2 ..........
60,71 ............................ 0/2 ..........
27,65 ............................ 0/2 ..........
48,60 ............................ 0/2 ..........
13,40 ............................ 0/2 ..........
19,40 ............................ 0/2 ..........
47,67 ............................. 1/2 ..........


-------------------------------------------------------------------------------------

rezultat losowań z dnia 11,08,godz.14

31,49,66 ......................... 2/3 .......... 2 zł
20,37,70 ......................... 1/3 PLUS ..... 18 zł
04,19,48 ......................... 1/3 ..........
14,29,57 ......................... 0/3 ..........
19,46,67 ......................... 1/3 ..........
15,16,40 ......................... 0/3 ..........
03,14,15 ......................... 0/3 ..........
28,37,74 ......................... 1/3 PLUS ..... 18 zł
20,37,74 ......................... 1/3 PLUS ..... 18 zł
11,28,77 ......................... 1/3 ..........
22,31,60 ......................... 0/3 ..........05,20,22,56 ...................... 0/4 ..........
04,25,32,42 ...................... 3/4 .......... 8 zł
04,19,38,48 ...................... 1/4 ..........
23,29,58,65 ...................... 1/4 ..........
15,34,48,68 ...................... 0/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 1/4 ..........
07,09,31,53 ...................... 0/4 ..........
04,15,20,25 ...................... 2/4 .......... 2 zł
07,36,39,40 ...................... 0/4 ..........
14,29,36,57 ...................... 0/4 ..........16,33 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 1/2 PLUS ..... 24 zł
22,60 ............................ 0/2 ..........
20,37 ............................ 1/2 PLUS ..... 24 zł
31,60 ............................ 0/2 ..........
18,31 ............................ 0/2 ..........
60,71 ............................ 1/2 ..........
27,65 ............................ 0/2 ..........
48,60 ............................ 0/2 ..........
13,40 ............................ 0/2 ..........
19,40 ............................ 0/2 ..........
47,67 ............................. 1/2 ..........

---------------------------------------------------------------------------------------------- wpis edytowano 2017-08-11 21:29 ---

| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 113 114
Wyślij prywatną wiadomość do admina

Statystyka forum:    
Piszących osób w ostatnich 30 dniach: 174 Ilość tematów: 3740 Ilość odsłon tematów: 46173477 Ilość wypowiedzi: 1088247